Het abc van de driegeleding

Van A tot Z: een aantal begrippen kort beschreven.


Aandelen
Ondernemingen zouden onverkoopbaar moeten zijn, opdat zij zich richten op het vervullen van de consumentenbehoefte en daarbij met respect kunnen omgaan met arbeid, grond en kapitaal en met de Aarde – zonder dat daarin privébelangen, die aan het eigendom verbonden zijn, kunnen ingrijpen.
Aandelenhandel
De handel in aandelen (‘stukjes eigendom’) houdt op te bestaan wanneer ondernemingen niet meer verhandeld kunnen worden maar op basis van een gebruiksrecht worden geleid door daartoe bekwame ondernemers.
Arbeid
Arbeid is de menselijke activiteit die wordt ingezet om een resultaat (product, dienst) voort te brengen waaraan anderen (dat wil zeggen: niet degene die de arbeid verricht en/of degenen met wie hij zijn privéleven deelt) behoefte hebben. Zo schept de inzet van arbeid economische waarde.
Met het verrichten van arbeid draagt men ook bij aan de welvaart en/of het welzijn van het sociale geheel waarvan men deel uitmaakt.
Arbeid is geen koopwaar.
Niet de arbeid zelf, maar het resultaat van arbeid is iets dat verkocht kan worden. Artikelen
Arbeidsdeling
Arbeidsdeling is de optimale ordening van deelhandelingen in een productieproces (en feitelijk in de hele economische keten). Deze ordening is, zoals ook de technologie die daarbij wordt ingezet, een vrucht van menselijke inventiviteit (door Rudolf Steiner ‘geest’ genoemd).
Gevolg van de in onze tijd feitelijk mondiaal doorgevoerde arbeidsdeling is dat de moderne economie mensen van over de hele wereld met elkaar verbindt. Hun binnen een productieketen wereldwijd ingezette arbeid – die gebruik maakt van grondstoffen en goederen uit andere productieketens – vloeit samen in de productie van hetgeen in die keten gemaakt wordt en verbindt daarmee het resultaat van hun arbeid met de consument die het verbruikt.

Arbeidsmarkt
Arbeid is onverkoopbaar; het resultaat van arbeid is wel verkoopbaar.
Met het gebruik van de term ‘arbeidsmarkt’, veronderstellen we dat arbeid koopwaar is en aan de zgn wetten van vraag en aanbod onderhevig zou kunnen zijn. Dat betekent echter dat we arbeid beschouwen en behandelen als een vorm van slavernij.  

Associaties
Samenwerkingsverbanden in de economie, waarin de gezichtspunten, inzichten, behoeften en belangen van consumenten / handel / productie vertegenwoordigd zijn. Doel van de associatie is om de behoefte van de consument te vervullen en daarbij – op basis van transparantie (open boekhouding) – tot de juiste prijs te komen.
De associaties vormen zich vanuit de economische praktijk en verbinden zich met andere associaties waar en wanneer die praktijk dat vraagt.
Het weefwerk van de associaties verzorgt, volgend uit de primaire taak van de associaties, ook andere taken die onder meer te maken hebben met de waarde van het geld, de inzet van arbeid en van kapitaal, de toevoer van schenkgeld aan het geestesleven. Artikelen
Associëren
Een gezonde economie functioneert op basis van samenwerking en verbinding, in overeenstemming met het feit dat alle schakels in de economie ten opzichte van elkaar wederkerig afhankelijk zijn. Niet concurreren maar associëren!
Bedrijfsopvolging
In een onderneming die van zichzelf is – waarvan de ondernemer de onderneming op basis van een gebruiksrecht leidt - vindt opvolging plaats zonder dat er sprake is van een bedrijfsovername of de noodzaak dat ondernemers zich inkopen of moeten worden uitgekocht.
De vertrekkende ondernemer zal in principe een geschikte opvolger kunnen aanwijzen en wordt daarin eventueel bijgestaan door ervaren collega-ondernemers.
Zo wordt bij opvolging ondernemerscapaciteit bepalend en niet de beschikking over kapitaal. 
Broederschap
In het kader van de sociale driegeleding is broederschap het ideaal dat in de praktijk van de economie leidend zou moeten zijn. Dáár betekent broederschap (‘zusterschap’ mag ook):
samenwerken (in de economische keten)
en samen delen (dat wat samen gerealiseerd is samen eerlijk verdelen).
Consumentenbehoefte
In een gezonde economie is de consumentenbehoefte het vertrekpunt van alle economische activiteit: het is de primaire taak van de economie deze behoefte te vervullen. Deze behoefte wordt tot uiting gebracht in de associatieve overlegorganen waar consument, producent en handelaar overleggen over de mogelijkheden en voorwaarden voor een adequate vervulling van de consumentenbehoefte. Artikelen
Eenheidsstaat
Het gebied van het rechtsleven, dat is het gebied waarin de ingezetenen van een (rechts)gemeenschap hun wederzijdse rechten en verhouding vorm geven, is het gebied waarin de staat zijn opgave heeft.
Van een eenheidsstaat is sprake wanneer de staat zijn eigen gebied te buiten gaat en zich ook mengt in het geestesleven en in de economie. Artikelen
Eigendom
Grond en kapitaal zouden geen privé-eigendom moeten kunnen zijn. Dat betekent dat op grond en ondernemingen geen eigendomsrecht van toepassing is, maar dat deze slechts op basis van een gebruiksrecht kunnen worden beheerd.        Artikelen
Gebruiksrecht
Het recht op eigendom van grond en kapitaal (dat wil zeggen productiemiddelen, ondernemingen) moet plaatsmaken voor een in tijd begrensd gebruiksrecht. Grond en kapitaal mogen door een daartoe geschikte ondernemer worden gebruikt, zolang deze de inzet van zijn ondernemerscapaciteiten daaraan verbindt. De periode waarin dit gebruiksrecht mag worden uitgeoefend is vooraf overeengekomen of eindigt doordat de ondernemer zijn ondernemerschap niet meer met de betreffende grond of het betreffende bedrijf kan of wil verbinden. Het gebruiksrecht gaat dan over op een volgende bekwame ondernemer.                           Artikelen
Kapitaal
Kapitaal is wat elke ondernemer nodig heeft om zijn onderneming op te starten of verder te ontwikkelen; het is het middel dat de ondernemer in staat stelt zijn ondernemerschap uit te oefenen.
Kapitaal ontstaat als gevolg van de werkzaamheid van de menselijke geest (in de vorm van inventiviteit, creativiteit, kunde, ondernemerschap) en stelt, eenmaal ontstaan, een (volgende) ondernemer in staat zijn inventiviteit in de werkelijkheid toe te passen.
Kapitaal zou geen privé-eigendom moeten zijn, maar zou moeten worden ingezet op basis van een gebruiksrecht. Artikelen
Rente
Een billijke vergoeding voor het gebruik van een som geld is niet misplaatst; zeker niet wanneer het geldsysteem zo is ingericht dat geld een tijdelijke waarde heeft en dus op zeker moment (bijvoorbeeld 30 jaar nadat het in omloop is gebracht) zijn waarde verliest.
Rente over rente werkt destructief. Artikelen