John Hogervorst

Sociale driegeleding, heel eenvoudig

Het is toch eigenlijk niet moeilijk om in te zien:

· Dat de mens zich in vrijheid optimaal kan ontwikkelen?

· Dat de mens in gelijkheid mee wil denken, spreken en besluiten over alle afspraken, regels en wetten die tussen hem en anderen gelden?

· Dat de aarde van ‘niemand’ en dus van ons allemaal is, en dat we al het aardse broederlijk (of zusterlijk) samen moeten delen?

De weg naar een betere wereld bestaat dus uit de stappen naar:

· Een gewaarborgde ‘vrije ruimte’ in de samenleving; in die ruimte speelt zich datgene af waarmee of waaraan de mens zich ontwikkelt en/of zijn individuele capaciteiten uitoefent

· Een vorm van democratie waarin ieder mondig mens mee participeert en waarin het gaat om het regelen van datgene dat alle mensen aangaat en waarover - dus! - democratisch besloten kan worden

· Een economie waarin wordt samengewerkt aan het optimaal tegemoetkomen aan de  behoefte van de consument.

Bij een eerste kennismaking lijkt dit misschien een ‘interessante gedachte’. Wie serieus verder onderzoekt wat sociale driegeleding behelst, zal kunnen zien dat de sociale driegeleding toekomstperspectief biedt.
Immers:

· Het creëren van een gebied van vrije ontwikkelingsruimte in de samenleving (het zogenaamde vrije geestesleven) zal tonen in welke richting oplossingen zullen worden gevonden voor vraagstukken als: de problematiek rond minderheidsgroeperingen; het stagneren van door de overheid geregelde onderwijssystemen; het bevrijden van kunst en wetenschap uit de greep van politieke of economische belangen. Dit nú verlamde gebied zou, indien het zich in vrijheid naar zijn ware aard ontwikkelt, als een krachtige, bruisende fontein de hele samenleving bevruchten en vitaliseren.

· Een volwaardig ontwikkeld democratisch rechtsleven maakt een einde aan de kloof tussen bestuurders en zij die bestuurd worden, en neemt daarmee ook de wind uit de zeilen van het doorzetten van deel- of groepsbelangen enerzijds en het speculeren met maatschappelijke onverschilligheid, angst en onrust anderzijds. Het houdt zich bovendien, en uitsluitend, bezig met datgene dat ieder mens aangaat en dat daarmee onderwerp van democratische besluitvorming kan en moet zijn.

· In een economie die is gebaseerd op samenwerking worden menselijke capaciteiten, kapitaal en grond ingezet om dat wat de aarde voortbrengt ten goede te laten komen aan allen die daar behoefte aan hebben, aan alle mensen op deze wereld dus.

Sociale driegeleding biedt een begaanbare route naar een positieve toekomst, waarin we de verkrampte en vermolmde structuren van het heden – die de toekomst op slot zetten – achter ons laten.
Wij hebben het bestaande gevormd, en zullen ook het nieuwe vormen.